M
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu www.milde.sk umiesteného na webovom rozhraní www.milde.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi našou spoločnosťou
Milde s.r.o., so sídlom Koceľova 30, Trnavava 917 01, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Trnave, Oddiel Sro, vložka 34869/T, IČO 47 846 577.
Adresa pro doručovanie: Milde s.r.o., Koceľova 30, 917 01 Trnava.
Telefónne číslo: +421 948 655 980
Kontaktný e-mail: milde@milde.sk
 
ako predávajúcim a Vami,
 
ako kupujúcim
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) nezahrňuje daň z pridanej hodnoty, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.
 
1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?
Ako kúpna zmluva (alebo len „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.
 
1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?
O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä, ak nie ste spotrebiteľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (článok 1 ods. 3 týchto obchodných podmienok).
 
1.3. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?
Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:
·        právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
·        nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom podľa čl. 8 týchto obchodných podmienok);
·        právo na oznámenie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).
 
1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?
Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:
·        týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomná práva a povinnosti;
·        Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
·        Podmienkami využitia webového rozhrania, ktoré upravujú ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
·        podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
·        objednávkou a jej prijatím z našej strany,
a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:
·        zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);
·        zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ak nie ste spotrebiteľom);
·        zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľom);
·        zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku“).
Ak sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.
 
1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?
Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.
Znenie obchodných podmienok môžeme meniť alebo doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.
 
2. KÚPNA ZMLUVA
 
2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?
Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovarov vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena za tovar vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.
 
2.2. Ako podať objednávku?
Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné). Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti na zvolenom spôsobe dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.
Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „objednať“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.
O doručení objednávky Vás budeme informovať. 
Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme zamietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí tak, ako keby nebola podaná.
 
2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?
Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, kedy Vám je doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá v okamihu, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o doručení objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.
 
2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?
Objednávku, ktorú sme zatiaľ neprijali (t. j. nebolo Vám odoslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné.
 
2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?
Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné. 
V prípade, že na našej strane došlo na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny, neštandardných údajov alebo termíne dodania tovaru, prípadne ak je tovar vypredaný alebo trvale u dodávateľa nedostupný , vyhradzujeme si právo nedodať Vám tovar, a to ani v prípade, ak Vám bolo odoslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade Vám vrátime zaplatenú kúpnu cenu. 
Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.
Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.
 
2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?
Zmluva nie je uzatváraná listinne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany.
 
2.7. Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?
V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.
 
2.8. V akých jazykoch je možné zmluvu uzatvoriť?
Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
 
3.1. Aké spôsoby platby prijímame?
Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
·        bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky);
·        Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.
 
Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahrňuje.
 
3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?
V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do troch dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.
 
3.3. V akej mene môžete platiť?
Platba za tovar je možná v eurách (EUR).
 
4. DODACIE PODMIENKY
 
4.1. Ako posielame tovar?
Spôsoby dodania tovaru je doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty.
 
4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?
Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady Vám budú zaslané mailom na vyžiadanie.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahrňuje.
 
4.3. Kedy Vám tovar dodáme?
Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.
Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do troch až piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Ak sa s Vami nedohodneme inak, sme Vám povinní dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak nesplníme náš záväzok dodať tovar v tejto lehote a nedodáme Vám  ho ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú nám poskytnete, máte právo od zmluvy odstúpiť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je možné  riešiť aj priamo s dopravcom. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.
 
4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?
Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.
Podpisom dodacieho listu (alebo iného podobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.
 
4.5. Čo sa stane v prípade, ak tovar neprevezmete?
Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.
V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 
5.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
5.1.  Ako môžete od zmluvy odstúpiť?
Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na adresu Milde s.r.o., Koceľova 30, 917 01 Trnava alebo na e-mail milde@milde.sk. Pri odstúpení od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. 
Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať. Tovar objednaný prostredníctvom e-shopu s dodávkou domov alebo s vyzdvihnutím na predajni, je možné vrátiť do 14 dní od dátumu vyzdvihnutia zásielky v akomkoľvek kamennom obchode.
 
5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.
Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán stráca darovacia zmluva účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.
 
5.3. Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?
V súlade s § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku nie je možné odstúpiť, okrem iného, od nasledujúcich zmlúv:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 
5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar? 
Tovar nám zašlite do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu adresu:
Milde s.r.o.
Koceľova 30
917 01 Trnava
Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať. 
Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:
kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet alebo poštová poukážka). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.
 
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.
 
5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?
Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.
Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Peniaze Vám vrátime:
·        rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
·        Pri platbe na dobierku je potrebné zadať svoje číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý peniaze vrátime. Peniaze neposielame poštovou poukážkou.
Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 
5.6. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?
Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu pretože zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je v súlade s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme voči Vám nárok na náhradu škodyNárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.
 
5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
·        technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
·        plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné v okamihu, keď je Vám doručené.
Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Formulár pro odstúpenie od zmluvy
(vyplňte tento formulár, skopírujte text a mailom ho pošlite na milde@milde.sk len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)
Oznámenie o odstúpení od zmluvy
(vyplňte, skopírujte a zašlite mailom tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
KomuMilde s.r.o.,
Koceľova 30, 917 01 Trnava
 e-mail: milde@milde.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar:
Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)
Dátum
(*) Nehodiace sa prečiarknite.
 
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až 627 občianskeho zákonníka) a čl. 8 týchto obchodných podmienok. 
Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.
Internetový systém riešenia sporov medzi konzumentmi a podnikateľmi (ODR)
Na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr sa nachádza platforma internetového systému riešenia sporov medzi konzumentmi a podnikateľmi na úrovni EU (platforma ODR). K dispozícii bude od 15. februára 2016.
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad
Bajkalská 2335/3
Poprad, 05801 
info@sospotrebitelov.sk
7. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Milde s.r.o, Koceľova 30Trnava 917 01. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická a to zaslaním na adresu milde@milde.sk.
Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Milde s.r.o. pre marketingové účely poskytuje Milde s.r.o. dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelný Milde s.r.o. pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.
Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že predávajúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailu milde@milde.sk
 
Ďalej Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí, aby v súvislosti s využívaním registrov vedených spoločnosťou Milde s.r.o. za účelom posudzovania jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky pre vykonanie špeciálnej ponuky zo strany predávajúceho a to aj opakovane a ochrany práv Milde s.r.o.:
a.) Milde s.r.o. získala informácie o jeho bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke (zahrňujúce informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia skorších záväzkov), k posúdeniu vhodnosti Kupujúceho pre vykonanie špeciálnej ponuky.
b.) Milde s.r.o. zhromažďovala, spracovávala a archivovala osobné údaje Kupujúceho a to v rozsahu nevyhnutých pre vykonanie tejto špeciálnej ponuky a následného plnenia uzatvorenej zmluvy,
d.) Milde s.r.o. vytvorila informačný súbor osobných údajov Kupujúceho prípadne tiež spoločne s ďalšími osobnými údajmi a v rámci tohto informačného súboru osobných údajov vykonávala štatistické vyhodnotenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky Kupujúceho.
Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu:
 
(Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.)
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť Milde s.r.o., prevádzkovateľ internetového portálu www.milde.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Milde s.r.o.
Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu) , adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.
K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vami vyplnení objednávkového formuláru. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.
Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.
Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
V prípade, že chcete Vaše údaje úplne zmazať, pošlite e-mail s touto žiadosťou priamo na milde@milde.sk
 
V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Milde s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, Milde s.r.o. pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies.
 
Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
Milde s.r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste.
Milde s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.
 
7.1. Čo je to súbor cookie?
Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.
 
7.2. Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?
Spoločnosť Milde s.r.o. vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám však poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.
 
Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?
Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné ​​prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.
 
Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť Milde s.r.o.? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?
Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom e-mailu milde@milde.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 948 655 980 prípadne písomne ​​na adresu Milde s.r.o.
 
7.3. Podmienky spoločnosti Milde s.r.o., IČO 47846577, Koceľova 30, 917 01 Trnava pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi
 
1. Tieto podmienky dopĺňajú a rozvádzajú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Milde s.r.o., IČO 47846577, Koceľova 30, 917 01 Trnava (ďalej len "spoločnosť Milde s.r.o." či "predávajúci") spomínaných obchodných podmienok nazvaného Bezpečnosť a ochrana informácií a boli vytvorené s súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, ustanoveniami Smernice 95/46 / ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ustanoveniami Smernice 2002/58 / ES o súkromí a elektronických komunikáciách, ako aj v súlade s obsahom stanovísk Úradu pre ochranu osobných údajov.
2. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia či pamäte koncových zariadení užívateľov webových stránok spoločnosti Milde s.r.o. a ich zákazníkov (títo ďalej len "kupujúci"). Tieto súbory nutne neobsahujú osobné údaje jednotlivých kupujúcich alebo používateľov webových stránok predávajúceho, ale v prípade, keď zákazník takéto údaje spoločnosti Milde s.r.o. v súvislosti s uzavretím záväzkového právneho vzťahu, najmä potom kúpnej zmluvy, poskytne, môžu byť také osobné údaje priradené k informáciám uloženým v príslušných súboroch cookies.
3. Spoločnosť Milde s.r.o. rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej internetovej stránky a všetky informácie zhromaždené o užívateľoch či kupujúcich budú použité predovšetkým na zlepšenie našich služieb. Toho dosahujeme patričným používaním informácií. Spoločnosť Milde s.r.o. využíva technológiu súborov cookies výhradne za účelom zlepšenia a zjednodušenia pohybu užívateľov na ich webových stránkach, optimalizáciu týchto stránok pre ich užívateľov, ďalej za účelom zabezpečenie lepších služieb pre kupujúceho a ďalej na marketingové účely, všetko za účelom zlepšenia starostlivosti o svoje súčasné i budúcich zákazníkov (kupujúci) a užívateľa webových stránok predávajúceho zodpovedajúce ich individuálnym potrebám.
4. Spoločnosť Milde s.r.o. používa 2 typy súborov cookies:
• Trvalá cookies - tieto zostávajú v koncovom zariadení užívateľa webových stránok či kupujúceho až do ich zmazania
• Dočasná cookies - tieto sa automaticky zmažú spoločne s ukončením internetového prehliadača užívateľa webových stránok či kupujúceho

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim vyjadruje súhlas s ukladaním súborov cookies na jeho koncové zariadenie zo strany spoločnosti Milde s.r.o. Zároveň tým dáva súhlas k prepojeniu jeho osobných údajov, ktoré v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami za účelom naplnenia predmetu kúpnej zmluvy predávajúcemu poskytol, s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, ktoré sa ukladajú alebo už sú uložené na jeho koncovom zariadení. Kupujúci prehlasuje, že tento súhlas dáva dobrovoľne, vedomý si všetkých informácií, najmä vyššie uvedených údajov, ktoré sa do súborov cookies na jeho koncovom zariadení budú ukladať. Tento súhlas kupujúci poskytuje až do doby jeho odvolania.
7. Užívateľ webových stránok spoločnosti Milde s.r.o. je pred návštevou stránok www.milde.sk informovaný o prípadnom uložení súboru cookies na jeho koncové zariadenie, ďalej je stručne informovaný o údajoch, ktoré sa do súborov cookies na jeho koncovom zariadení budú ukladať, aj o možnostiach vedúcich k zamedzeniu ukladanie týchto súborov.
8. Kupujúci aj užívatelia môžu tento súhlas odmietnuť prostredníctvom individuálneho nastavenia ukladanie súborov cookies na svojom koncovom zariadení (povolenie len pre určité weby), ďalej prostredníctvom spusteniu funkcie tzv. Súkromné ​​prehliadanie v prehliadači, ktoré ich koncové zariadenie využíva, popr. manuálnym zmazaním všetkých či jednotlivých súborov cookies, ktoré sú v ich koncovom zariadení už uložené.
9. Spoločnosť Milde s.r.o. si vyhradzuje právo sprístupniť určitý obsah svojich webových stránok len tým kupujúcim či používateľom, ktorí poskytli súhlas s ukladaním súborov cookies na svojich koncových zariadení.
10. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov je ich subjekt vždy informovaný o tom, ktoré z týchto údajov spoločnosť Milde s.r.o. potrebuje pre naplnenie predmetu kúpnej zmluvy a ktorých poskytnutie je teda povinné a ktoré z týchto údajov sú poskytnuté dobrovoľne. Subjekt osobných údajov je tiež informovaný o podmienkach, za ktorých jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté iným osobám alebo orgánom.
11. V prípade nespokojnosti či akýchkoľvek námietok sa kupujúci aj užívatelia môžu obrátiť priamo na spoločnosť Milde s.r.o., IČO 47846577, Koceľova 30, 917 01 Trnava, poprípade mailom na milde@milde.sk
12. Tieto podmienky pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2014.
 
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
8.1.  Kto nás pri našej činnosti kontroluje?
 
Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.
 
8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?
Prípadné sťažnosti či podnety vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame.
 
8.3. Čo by ste ešte mali vedieť?
Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.
Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo na Vašom užívateľskom účte.
V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.
 
9. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu www.milde.sk od našej spoločnosti
Milde s.r.o., so sídlom Koceľova 30, Trnava 917 01, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Trnave, Oddiel Sro, vložka 34869/T, IČO 47 846 577.
Adresa pre doručovanie: Milde s.r.o., Koceľova 30, Trnava 917 01, Slovenská republika
Telefónne číslo: +421 948 655 980
Kontaktný e-mail: milde@milde.sk
 
9.1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?
Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:
- má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
- je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti, a
- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov vrátane záväzných technických noriem.
Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.
Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej lehote. Ak nie ste spotrebiteľom, záruka za akosť sa Vám neposkytuje. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľov.
 
9.2. Aká je záručná lehota?
U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná lehota dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná lehota. U použitého tovaru je záručná lehota dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.
Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná lehota do takéhoto dátumu.
 
9.3. Aké práva z vadného plnenia máte?
V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada tovaru, pre ktorú sa zakúpený výrobok nemôže riadne používať, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Takúto vadu sme povinní bez zbytočného odkladu odstrániť.
U odstrániteľnej vady môžete tiež namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu chybného tovaru , alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môžeme vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva máte tiež v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar nemôžete riadne užívať.

U použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu máte nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste bol po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Sme Vám povinní vydať potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 
9.4. Kedy nie je možné práva z vadného plnenia uplatniť?
Práva z vadného plnenia Vám neprináležia, ak:
- ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
- ste vadu sami spôsobili;
- uplynula záručná lehota.
Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
- opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním (za opotrebenie spôsobené používaním sa považuje i zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
- vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. 
V prípade vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.
Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne za ujmy na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním či zneužitím tovaru, prípadne nedbalostí.
 
9.5. Ako postupovať pri reklamácii?
Reklamáciu uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. 
Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
- pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne. 
Reklamovaný tovar môžete vrátiť na adresu spoločnosti (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na doručovaciu adresu Milde s.r.o., Koceľova 30, 917 01 Trnava
Telefónne číslo: +421948655980
Kontaktný e-mail: milde@milde.sk
Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. 
K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. 
Po doručení reklamácie Vami ako spotrebiteľom určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak ste ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôžeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Sme povinný Vám poskytnúť kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak ste ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnili po 12 mesiacoch od kúpy a my sme ju zamietli, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme Vám povinný uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Milde | tvorba web stránok | Cookies politika | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Nastavenie cookies